شرایط مؤسسان و مدیر مسئول                                                            

مؤسس یا مؤسسان و مدیر مسئول تشکیلات  قرآنی باید واجد این شرایط باشند:

1- تابعیت جمهوری اسلامی ایران

2- نداشتن سوء پیشینه کیفری مؤثر به تأیید مراجع ذی‌ربط و برخورداری از حسن شهرت

3- محجور نبودن و عدم ورشکستگی به تقلب و تقصیر

4- دارا بودن سن 25 سال و متأهل بودن و یا حداقل 27 سال برای اشخاص مجرد

5- انجام خدمت وظیفه عمومی و یا ارائه برگ معافیت دائم

6- داشتن امکانات کافی مناسب به تشخیص وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی

7- داشتن مدرک کارشناسی یا معادل آن در رشته های ( الهیات فقه و حقوق قرآن و حدیث)

 8- صلاحیت علمی و تخصصی یا تجارب کافی متناسب با موضوع

9- داشتن 6 ماه سابقه مؤثر فعالیت در مؤسسات و مراکز قرآنی چند منظوره ( برای متقاضی مراکز چند منظوره)

مدارک لازم:

متقاضیان تأسیس (مؤسسان و مدیران مسئول) مراکز قرآنی اعم از اشخاص حقیقی یا حقوقی که واجد شرایط
پیش بینی شده در ضوابط و مقررات مصوب باشند، به ضمیمة درخواست کتبی خود، مدارک ذیل را به ادارات فرهنگ و ارشاد اسلامی شهرستانها تسلیم خواهند نمود.

 شایان ذکر است کلیة فتوکپی‌های مدارک از قبیل: شناسنامه،کارت پایان خدمت و .... باید از کاغذ A5 کوچکتر نبوده و فتوکپی

مدارک تحصیلی از یک صفحه کاغذ A4 بزرگتر  نباشد و تمامی آنها بااصل مطابقت داده شده و مهر « رونوشت  برابر اصل است»

بر روی  آنها زده و امضاء شود.

 

مدارک مورد نیاز

تعداد

اصل

تصویر

جمع

فرم پرسشنامه مشخصات فردی -  دستنویس

( برای هریک از اعضاء مؤسس )

 

1

2

3

A5  تصویر تمامی صفحات شناسنامه فقط

 ( برای هر یک از اعضاء مؤسس )

 

-

4

4

A5 تصویر کارت ملی پشت و رو فقط

(  برای هر یک از اعضاء مؤسس )

 

-

4

4

A5 تصویر کارت پایان خدمت یا برگه معافیت فقط

(برای هر یک از اعضاء مؤسس )

 

-

3

3

A4  تصویرآخرین مدرک تحصیلی فقط

 ( برای هر یک از اعضاء مؤسس )

 

-

3

3

مستندات و سوابق قرآنی مورد ادعا

( برای هر یک از اعضاء مؤسس )

 

-

 

3

3

عکس 4*3 جدید

( برای هر یک از اعضاء موسس)

6

 

6

اساسنامه- صورتجلسات و تقاضانامه تنظیمی در قالب یک لوح فشرده

www.quranmojavez.ir در سایت

1

 

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 چگونگی رسیدگی به تقاضاها

پس از تسلیم تقاضا و مدارک منضم به آن اقدامات لازم را ادارة کل استان بدین شرح انجام خواهد داد:

1-    بررسی مدارک و تطبیق تصاویر آنها با اصل مدارک.

2-    تحقیق دربارة حسن شهرت و صلاحیت متقاضیان به طرق مقتضی.

3-    رسیدگی و تحقیق دربارة صلاحیت علمی و قرآنی با تجارب کافی متناسب با موضوع فعالیت.

4-    تحقیق دربارة امکانات مرکز قرآنی از لحاظ محل فعالیت و امکانات مالی.

5-    بررسی سوابق کار متقاضیان دربارة امور قرآنی

6-  ارزیابی توانایی متقاضیان برای ادارة امور قرآنی با اهداف و فعالیتهای ارائه شده در اساسنامة پیشنهادی از طریق مصاحبه، تحقیق، بررسی مدارک و اعلام نظر صریح در این خصوص.

8-تکمیل پرونده با رعایت موارد یاد شده و ارسال آن به دبیرخانة هیأت رسیدگی به امور مراکز فرهنگی.

چگونگی طرح پرونده در هیأت رسیدگی به امور مراکز فرهنگی

1-  دبیرخانة هیأت رسیدگی به امور مراکز فرهنگی پس از وصول پرونده و حصول اطمینان از کامل بودن آن به نوبت و با رعایت ضوابط قانونی به مطرح کردن در هیأت رسیدگی به امور مراکز فرهنگی می‌پردازد و در صورت تائید و تصویب، برای متقاضیان تأسیس موافقت اصولی صادر و ابلاغ می‌کند.

2-مؤسسان موظفند در مدت یک ماه از تاریخ اعلام موافقت اصولی سه نسخه اساسنامه را که با رعایت ضوابط و مقررات قانونی و نظریات ارائه شده، به امضای هیأت مؤسس رسیده و تصویب شده است، به دبیرخانه تسلیم نمایند و در مدت 6 ماه از تاریخ دریافت موافقت اصولی مرکز فرهنگی را ثبت نمایند. در غیر این صورت مجوز صادر شده فاقد اعتبار تلقی می‌شود.

3- پروانة فعالیت مراکز فرهنگی پس از دریافت گزارشهای فعالیت و بررسی عملکرد آنها به طور  موقت از سوی دبیر هیأت صادر و به مهر دبیرخانه ممهور خواهد شد و مدت اعتبار آن یک سال است.

4- دربارة مؤسسات و مراکز فرهنگی که در قلمرو یک فعالیت تأسیس می‌شوند( موسسات تک منظوره )، ادارات کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استانها پرونده‌های تکمیل شده را حسب مورد برای معاونتهای ذی‌ربط ( امور فرهنگی، هنری، سینمایی، مطبوعاتی- قرآنی) خواهند فرستاد و همزمان نسخه‌ای از اساسنامه و پرسشنامة تکمیل شده متقاضیان تأسیس را به دبیرخانة هیأت رسیدگی به امور مراکز فرهنگی برای ضبط در سوابق ارسال می‌دارند.

    5-پروانة دائم برای مؤسسات و مراکز فرهنگی که اعتبار  آن در هر 4 سال یکبار قابل تمدید است، پس از بررسی  پرونده به امضای دبیر هیأت رسیدگی به امور مراکز فرهنگی صادر و به مهر دبیرخانه ممهور خواهد شد.

کلیه حقوق این پورتال متعلق به وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی می‌باشد
logo-samandehi
شعار سال 97