بخش اول : موارد اجرایی مربوط به صدور مجوز :

قسمت اول : شرایط ، مدارک ومراحل صدورمجوز

اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی  استان  خراسان رضوی به مؤسسات فرهنگی- هنری وآموزشگاههای آزاد هنری که مجوز تاسیس را از وزارت  فرهنگ وارشاد اسلامی  و یا اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی خراسان رضوی اخذ نموده و دارای پروانه فعالیت با حداقل اعتبار یکساله ( تا پایان خردادماه 1396) می باشند ، و همچنین  هنرستانهای کار دانش غیردولتی که از طرف اداره کل آموزش و پرورش استان معرفی می‌شوند، مجوز برگزاری دوره‌های مهارتی از شاخه کاردانش را با توجه به جدول توسعه ( پیوست همین دفترچه ) و مراجع ومستندات در این دستورالعمل اعطا می نماید .

تبصره : با توجه ضرورت حمایت از آموزشگاههای آزاد هنری و مراکز مهارت آموزی مجری رشته های مهارتی  در سطح استان و با توجه به جدول توسعه سال تحصیلی(96-95)  شرایط  توسعه رشته های مهارتی  شاخه کاردانش بشرح ذیل اعلام می گردد.

الف وضعیت حقوقی :

متقاضیان برگزاری دوره های مهارت آموزی باید دارای یکی از شرایط ذیل باشند:

1- هنرستانهای کار دانش غیر دولتی  

2- مؤسسات فرهنگی - هنری  چند منظوره که فعالیتهای آموزشی کوتاه مدت در موضوع فعالیت اساسنامه آنان درج شده باشد و پروانه فعالیت موسسه  نیز تا سال آینده تمدید شده باشد.

تبصره : در خصوص موسسات تک منظوره ، صرفا موسسات تک منظوره موجود که دارای مجوز برگزاری رشته های مهارتی می باشند مجاز به تمدید برگزاری رشته های مهارتی بوده و امکان صدور مجوز مرکز مهارت آموزی برای موسسات تک منظوره جدید التاسیس نمیباشد.

3- آموزشگاههای آزاد هنری / آموزشگاههای آزاد سینمایی - سمعی و بصری / انجمنهای سینمای جوان و سایر انجمنهایی که  دارای مجوز تاسیس از دستگاه  فرهنگ وارشاد اسلامی بوده و فعالیت آموزشی در اساسنامه ویا آیین نامه  آنها درج شده باشد.

تبصره1 : آموزشگاههای آزاد هنری  و انجمنها صرفا رشته های مرتبط با نوع فعالیت آموزشگاه و یا انجمن  را می توانند درخواست نمایند.

( منطبق با جدول توسعه پیوست همین دفترچه) 

تبصره 2: به اشخاص حقوقی پس از دریافت اجازه تاسیس، در نوبت اول حداکثر مجوز دو  رشته از آموزشهای مهارتی برای نوبت مهرماه (یاواجب التعلیم و یا بزرگسال) اعطاء می شود که درصورت رعایت کلیه قوانین ومقررات، برای نوبت دیماه قابل تمدید می باشد.

ب- زمان  صدور مجوز :

1- زمان صدور مجوز از 15 اردیبهشت ماه هر سال لغایت پایان تیرماه همان سال می باشد .

تبصره : کلیه مدارک مربوط به در خواست توسعه  بایستی حداکثر تا 15 تیرماه از طریق اداره شهرستان به اداره کل ارسال گردیده و در اختیار اداره آموزش جهت  طرح در کمیته آموزش و طی مراحل قانونی جهت صدور مجوز قرار گیرد . شایان ذکر است  شماره ثبت دبیرخانه اداره کل ملاک عمل بوده و به کلیه مدارک درخواست  تمدید و یا توسعه پس از تاریخ 15 تیرماه ترتیب اثر داده نخواهد شد .

2- مجوز صادره از زمان صدور برای واحدهای آموزشی متقاضی آموزش استانداردهای مهارت‌آموزی فقط برای پذیرش در همان سال معتبر بوده و جذب فراگیر، در صورت  تمدید مجوز سالانه ممکن خواهد بود .

3- هرگونه تغییر یا اصلاح درکلیه مفاد اساسنامه مراکز آموزشی بایستی پس از انجام تشریفات قانونی به اطلاع اداره‌ شهرستان و همچنین اداره آموزش اداره کل استان برسد.

ج) مراحل صدور مجوز :

1- ارسال  نامه در خواست توسط مدیر موسسه /آموزشگاه  به اداره  ارشاد شهرستان.

2- در صورتی که رشته های در خواستی موسسه در لیست  رشته های در حال توسعه ، شهرستان مربوطه باشد،  بایستی CD مربوطه ( فرمهای  در خواست توسعه  جهت تکمیل در اختیار مرکز متقاضی  قرا ر گیرد . *

3- پس از دریافت CD و کلیه مستندات و مدارک مربوط به درخواست تمدید و یا توسعه ،( در صورت کامل بودن مدارک )  بایستی  توسط کارشناس آموزش شهرستان بازدید لازم  از مرکز متقاضی  بعمل آمده و در صورت تایید فضای آموزشی ، کلیه مدارک طی نامه رسمی به اداره آموزش اداره کل ارسال گردد .

4-  نامه و مدارک بایستی  حداکثر تا 15 تیرماه 95در دبیرخانه اداره کل ثبت دبیرخانه گردد و به  مدارک  واصله پس از تاریخ فوق به هیچ وجه ترتیب اثر داده نخواهد شد .

قسمت دوم - شرایط فضای آموزشی

1- مراکز متقاضی باید از نظر جغرافیایی درمکان مناسب قرار گرفته واز قابلیت دسترسی و بافت محلی متناسب با محیط آموزشی برخوردار باشند .

2- مکان آموزشی باید مستقل بوده و درحد فاصل متعارف با واحد مشابه دارای همان مجوز با تشخیص کارشناس آموزش باشد .

3- محل آموزش ترجیحا درمالکیت متقاضی اجرای دوره بوده ودر صورت اجاره، حداقل به مدت 2 سال با تایید مراجع رسمی کشور تثبیت شده باشد . هرگونه تغییر مکان با اطلاع قبلی  اداره آموزش شهرستان صورت پذیرد .

تبصره: درصورتیکه قبل از دریافت تأئیدیه استان و اداره اماکن ، اقدام به جابجایی مکان شود مجوزمربوطه  لغوخواهدشد.

4- مساحت ساختمان برای هر نوبت آموزشی برای هر فراگیر  حداقل 4 متر مربع ودرهر صورت کل زیربنای آموزشی  نباید کمتر از 150 متر مربع باشد .

5- سرانه فضای آموزشی ( مساحت کلاس ) برای هر فراگیر حداقل 2 متر مربع است .

6- کلاسها باید دارای نور مناسب ، عدم آلودگی صوتی و وسایل تهویه مناسب باشد .

7- سرانه فضای کارگاهها ( مساحت هر کارگاه ) برای هر فراگیر حداقل 5/2 متر مربع و حداقل 24 متر باشد.

8- تجهیزات آموزشی مطابق با استانداردهای آموزشی مندرج در استاندارد مربوطه فراهم شده باشد.( مرکز می تواند متعهد شود لیست تجهیزات مربوط به رشته درخواستی را، پس از ثبت نام هنرجویان و در ابتدای سال تحصیلی برابر با استاندارد مهارت تامین نماید .)

9-  نمازخانه  و  سرویس بهداشتی بایستی حتما متناسب با تعداد هنرجویان موجود باشد  ودرصورت امکان کتابخانه سالن مطالعه و بوفه نیز،  متناسب با تعداد هنرجو موجود  باشد .

قسمت سوم :  شرایط نیروی انسانی

1) شرایط مدیر و مسئول آموزش مراکز مهارتی ارشاد:

1- مدیرمرکز متقاضی باید حداقل دارای مدرک تحصیلی کاردانی  باشد

2- علاوه بر مدیرمسئول موسسه ، مدیر مرکز متقاضی نیز که  توسط هیات مؤسس  معرفی گردیده ، بایستی پاسخگو در برابر کلیه دستورالعملهای اجرایی باشد .

3- مدیر مرکز متقاضی باید حداقل دو سال سابقه مدیریتی و یا آموزشی داشته باشد .

4- مدیر مرکز متقاضی باید ویژگیهای ظاهری و اخلاقی متناسب با محیط آموزشی را دارا باشد.

5- مدیر بایستی متناسب با جنسیت هنرجویان نسبت به معرفی  دو نفر مسئول آموزش با مدرک تحصیلی حداقل دیپلم  ( خواهر و یا  برادر )  اقدام نماید .

-2) شرایط مربیان و مدرسین :

مربیان ومدرسین باید حداقل دارای مدرک تحصیلی لیسانس و یا درجه معادل هنری مرتبط با رشتة مورد تدریس بوده و درصورت داشتن مدرک تحصیلی فوق دیپلم از 5 سال سابقه کار تدریس در رشته مربوطه برخوردار باشند .

تذکر : برای رشته هایی که ادامه تحصیل مربیان  در دانشگاه مقدور نبوده ویا در شهرهایی که فاقد مربیان با مدارک دانشگاهی مورد نظر میباشند میتوان ازمربیان یا استادکارانی که دارای درجه هنری ویا گواهی خبرگی از سوی مراجع ذیصلاح می باشند، استفاده نمود .

·    کلیه مدرسین مرکز مهارت آموزی بایستی به تایید دستگاه متولی رسیده و پس از اخذ مجوز فعالیت مجاز به تدریس در مراکز مهارت آموزی خواهند بود

قسمت چهارم : فرم درخواست دوره

قسمت پنجم : فرم‌ها

الف- فضای آموزشی

ب-امکانات کمک آموزشی و سایر تجهیزات موجود در مرکز در ارتباط با رشته های درخواستی :

ج- نیروی انسانی

قسمت ششم : تعهدنامه

قسمت هفتم : ضمائم

** کلیه مدارک ذیل جهت اخذ مجوز برگزاری رشته های مهارتی الزامی بوده و بایستی حداکثر تا15 تیرماه به اداره آموزش اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان ارسال می گردد.

  1. تصویر اساسنامه موسسه فرهنگی-هنری ویامجوزتأسیس آموزشگاه (بادرج فعالیت آموزشی درموضوع فعالیت موسسه  ) £
  2. تصویر آگهی تأسیس موسسه £
  3. تصویر پروانه فعالیت ( با تاریخ اعتبار حداقل  تا یکسال آینده ) £
  4. تصویر سند مالکیت یا اجاره نامه  محل آموزشی منطبق با اساس نامه £
  5. تأئیدیه  اماکن£

       6.  تصویرآخرین روزنامه رسمی ( و ارسال آخرین آگهی تغییرات در اساسنامه )£    

7.       نامه در خواست موسسه یا آموزشگاه متقاضی منظم به  نامه ارشاد شهرستان. )£    

8.       کروکی محل به نحوی که قابلیت دسترسی مکان مشخص باشد£

9.    تصاویر تهیه شده از کلاسها ، فضای اداری، کارگاه ها، نمازخانه ، سردرب ، بوفه ، کتابخانه و سایر قسمتها بطور کامل ودقیق ( در قالب لوح فشرده ) £

10.   تاییدیه استحکام بنای ساختمان از شهرداری منطقه ( برای ساختمانهای بالای 30 سال ساخت)

      11 .*  دفترچه صدور مجوز آموزش‌های مهارتی شاخه کاردانش ( صفحات 1 الی 9 ) £

-----------------------------------------------------------------------------

12. * معرفی نامه اداره آموزش وپرورش ناحیه /منطقه و یا شهرستان در مورد                                  هنرستانهای کاردانش غیردولتی مبنی بر تایید رشته درخواستی هنرستان مربوطه که بایستی از طریق اداره فرهنگ وارشاداسلامی شهرستان تایید و در زمان اعلام شده ( حداکثر تا پایان تیرماه ) ارسال گردد .£

13.   * تصویر مجوز تأسیس برای هنرستانهای کاردانش غیردولتی£

14.   * تأیید نوسازی برای هنرستانهای کاردانش غیردولتی£

نکته :   -برای مؤسسات فرهنگی هنری / آموزشگاههای آزاد هنری سینمایی . سمعی و بصری  و انجمنهای دارای مجوز رسمی از ارشاد اسلامی ،  ارسال موارد 1 الی11  الزامی بوده  و موارد   1 الی 5  بایستی بصورت تصویر برابر اصل به پیوست ارسال گردد.

- برای هنرستانهای کاردانش غیردولتی  فقط ارسال موارد 11/12/13/14  الزامی است .

----------------------------------------------------------------

نکته2:  انجام مصاحبه :   رئیس هنرستان کاردانش / مؤسسه فرهنگی هنری / آموزشگاه آزاد هنری سینمایی . سمعی و بصری  / و انجمن دارای مجوز رسمی از اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی و یا مدیر مرکز مهارت آموزی مربوطه  پس از تکمیل و ارائه کلیه موارد فوق بایستی در مصاحبه تخصصی کاردانش که  توسط کارشناسان کاردانش اداره کل صورت می گیرد شرکت نموده و موفق به اخذ حد نصاب امتیاز لازم بشوند .

 ( حداقل 70 امتیاز از 100 امتیاز)

جدول ارزشیابی مصاحبه تخصصی و برخی از  عناوین مورد مطالعه  به پیوست می باشد .

 

 

 

کلیه حقوق این پورتال متعلق به وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی می‌باشد
logo-samandehi
شعار سال 97